Særlige fagområder

Arbeidsrett

Bistår i forhandlinger og rettssaker, både vedrørende oppsigelser og andre områder.

Arv og skifte

Utarbeider testamenter, fremtidsfullmakt og bistår i arvetvist og dødsboskifte. Har vært bostyrer i en rekke offentlige dødsboer og bofullmektig i private dødsbo.

Entrepriserett

Bistand under oppføring av bolig og forretningsbygg, tvister under oppføring og etterfølgende feil og mangler ved avsluttet entreprise. Ført flere store entreprisesaker for retten.

Erstatningsrett

Bistand ved skade på ting, personskade og oppgjør overfor forsikringsselskaper. Deltatt på en rekke kurs om emnet.

Voldsoffererstatning

Bred erfaring med slike saker overfor Kontoret for voldsoffererstatning og med saker i i retten.

Familierett

Opprettelse av ektepakt, samboeravtale, bistand i forbindelse med samlivsbrudd, seperasjon. skilsmisse og skifteoppgjør. Deltatt på flere kurs om dette.

Fast eiendom

Overdragelse av fast eiendom, feil og mangler ved boligkjøp, nabosaker og rettigheter i forbindelse med fast eiendom. Ekspropriasjon og husleieforhold.

Forsikringsrett

Bistand i forbindelse med skade på fast eiendom og løsøre og tilknyttet forsikringsoppgjør.

Gjeldsforhandling

Bistått i en rekke gjeldsforhandlingssaker for private og bedrifter.

Jordskiftesaker

Bistand i grensetvister og jordskifte. Deltatt i en rekke jordskiftesaker

Kontraktsrett

Opprettelse av kontrakter, deltakelse i kontraktsforhandlinger og bistand i tvister.

Militærrett

Bistand i militære saker, både erstatningssaker og straffesaker.

Plan- og bygningssaker

Bred erfaring i saker mot naboer, kommuner og statsforvalter

Prosedyre

Lang og bred prosedyreerfaring fra domstolene innenfor de fleste rettsområder.

Strafferett

Offentlige og private straffesaker. Omfattende erfaring som forsvarer i store straffesaker.

Tomtefeste

Lang erfaring med regulering av festeavgift, opprettelse av festekontrakter og innløsning av festetomter, samt tvister i den forbindelse.

Email ikon

Kontakt