Særlige fagområder

Arbeidsrett

Bistår i forhandlinger og rettssaker, både vedrørende oppsigelser og andre områder.

Arverett

Oppsett av testamenter og gjennomføring av skifte av dødsbo. Bistand i arvetvister. Lang erfaring med oppgjør av offentlige og private dødsboer. Bistår med offentlige dokumenter etter dødsfallet og med sluttoppgjøret frem til fordelingen til arvingene. Forelest i arverett ved Grenland folkeuniversitet for jusstudenter første avdeling.

Entrepriserett

Både byggherrer og entreprenører bistås innenfor entreprise. Bistand omfatter blant annet feil og mangler på utførelse under byggeprosessen. Bistand til kontraktsdokumenter, kontraktsforhandlinger, gjennomføring av prosjektet, forholdet til offentlige myndigheter og sluttoppgjør. Erfaring fra flere store entreprisesaker i tingrett og lagmannsrett både for byggherre og entreprenør.

Erstatningsrett

Bistand på alle rettsområder innen erstatningsrett både personskadeerstatning og tingserstatning. I personskadeerstatning gjelder det yrkesskadeerstatning, trafikkskader og pasientskader med bistand overfor skadevolder, forsikringsselskap og personskadenemd. Vanligvis dekker forsikringsselskapene bistand i saker mot dem om personskadeerstatning. I tingsskader bistås det ved skade på fast eiendom og løsøre, herunder motorkjøretøyer og fritidsbåter. Deltatt på en rekke kurs om erstatning, herunder personskadeerstatning i Advokatforeningens regi og deltatt i forhandlinger om erstatningskrav.

Voldsoffererstatning

Bred erfaring med slike saker overfor Kontoret for voldsoffererstatning og med saker i i retten.

Familierett

Gjennomgang av problemstillinger ved inngåelse av samboerskap og oppsett av ektepakter og samboeravtaler. Bistand ved separasjon, opphør av samboerforhold og skilsmisse, herunder hvem barna skal bo fast hos, samværsrett, skifteoppgjør med deling av verdier og gjeld, samt prosedyre for domstolene ved tvister i slike saker. Forelest ved Grenland folkeuniversitet i familierett for jusstudenter første avdeling.

Fast eiendom

Tomtefeste, herunder spørsmål om festeavgift, festetid og innløsning av festetomt og deltagelse i forhandlinger om disse spørsmålene. Overdragelse av fast eiendom med kjøpekontrakt, skjøte, tinglysning og oppgjør. Bistand ved feil og mangler på boligeiendom etter kjøp. Både kjøper og selger kan bistås. Bistår ved avklaring av rettigheter i fast eiendom som servitutter, forbud, påbud og tvister i den anledning. Lang erfaring fra plan og bygningsrett, herunder byggesøknader, regnleggingsplaner, bruksendring og klagebehandling overfor offentlige bygningsetater. Bistand ved nabotvister, herunder nabogrenser, bebyggelse på naboeiendom, utnyttelse av naboeiendom og rettigheter på egen eiendom. Lang og bred erfaring fra jordskifteretten.

Forsikringsrett

Bistand i forbindelse med skade på fast eiendom og løsøre og tilknyttet forsikringsoppgjør.

Gjeldsforhandling

Bistått i en rekke gjeldsforhandlingssaker for private og bedrifter.

Jordskiftesaker

Bistand i grensetvister og jordskifte. Deltatt i en rekke jordskiftesaker

Kontraktsrett

Bistand til oppsett og utforming av kontrakter innenfor de fleste rettsområder, som kjøp/salg, entreprisekontrakter, intensjonsavtaler, overdragelse av virksomhet og andre kontrakter. Lang erfaring i forhandlinger om kontrakter og prosedyre om tvister både for vanlige domstoler og voldgiftsdomstoler. Også erfaring med oppsett av avtaler innenfor arv og familie, herunder generasjonsskifte.

Militærrett

Bistand i militære saker, både erstatningssaker og straffesaker.

Plan- og bygningssaker

Bred erfaring i saker mot naboer, kommuner og statsforvalter

Prosedyre

Lang og bred prosedyreerfaring fra domstolene innenfor de fleste rettsområder.

Strafferett

Offentlige og private straffesaker. Omfattende erfaring som forsvarer i store straffesaker.

Email ikon

Kontakt