Personvernerklæring

Sist oppdatert 01.10.2021

Behandlingsansvar

Det er Advokat Helge Husaas, org.nr. 974 949 741, som er behandlingsansvarlig for all behandling av dine personopplysninger. Formålet med behandlingen av opplysningene vil bli redegjort for i denne erklæring.

Når samler vi inn informasjon?

Vi innhenter og behandler i hovedsak dine opplysninger i de tilfellende der:

 • Du har sendt oss en henvendelse.
 • Du har en aktiv sak hos oss, og det blir gjort sakhåndtering.
 • Du skal motta regning av oss, og vi gjør fakturering av salær og utlegg.

Vi kan også motta opplysninger om deg fra andre i de tilfeller der:

 • En motpart eller tredjepart sender oss saksdokumentasjon med opplysninger om deg.
 • Du er motpart eller tredjepart i en aktiv sak hos oss.

Hva slags informasjon samles inn?

Når du henvender deg hos oss for juridisk rådgivning vil vi be deg om nødvendig informasjon.

 • Navn
 • Fødselsnummer (privatperson)
 • Dokumentasjon av identitet (kopi av førerkort, pass eller lignende)
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Betalingsopplysninger
 • Annen nødvendig kontaktinformasjon
 • Dokumentasjon relevant til din sak

Det kan være behov for ytterligere personopplysninger for å kunne bistå din sak. Eksempel på dette kan være informasjon som din arbeidsstilling eller ansvarsområde, dersom det er snakk om en tvist som omhandler din arbeidsplass. Vi samler inn og behandler data som kan være relevant for din sak.

Hvem deler vi opplysningene med?

Med unntak av rettslige forpliktelser, utleverer vi ikke personopplysningene dine videre.

Vi benytter oss av IT-systemer som driftes av eksterne leverandører. Disse systemene håndterer klient- og partsinformasjon, dokumenter og timeregistrering.

Bedriftene som leverer it-tjenester til vår databehandling er:

 • Datalex Software AS
 • Advisor AS
 • Smart Solution AS

Tidsrom for lagring av opplysninger

Dersom du trekker tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, vil dine data bli slettet på bagrunn av dette.

Din sak blir oppbevart og arkivert i 10 år.

Dine rettigheter

 • Du har innsynsrett som går ut på at du kan be om å få opplyst hvilke opplysninger om deg som behandles og hva som er lagret.
 • Du har i tillegg rett på retting, dersom du mener vi har uriktig opplysninger om deg. Dersom det oppdages en feil, vil vi rette den så fort som mulig, senest innen 30 dager.
 • Du har også rett til å kreve sletting av dine opplysninger. Vi har i noen tilfeller lagringsplikt etter lov, for eksempel bokføringsplikten. Vi kan med andre ord ikke fjerne dine fakturaer fra vårt regnskap før bilagene kan destrueres.
 • Du har også rett til å kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du gjør dette, kan vi fortsatt lagre opplysningene, men vi kan ikke bruke dem til noe uten ditt samtykke, med mindre det foreligger hjemmel gjennom lov.
 • Videre har du rett til å protestere mot at dine personopplysninger brukes av oss. Dette kan du gjøre dersom du opplever at personopplysningene dine er behandlet uten ditt samtykke. Dersom du protesterer på behandling av dine personopplysninger, vil vi ikke ha adgang til å bruke personopplysningene. Dersom vi ikke har andre formål for opplysningene som du kan motsette deg, er vi nødt til å slette dine personopplysninger.
 • Dersom du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger kan du henvende deg til Datatilsynet.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss og benytte deg av noen av rettighetene, kan du sende en e-post til post@advhusaas.no eller ringe oss på 35 53 90 00. Du kan i tillegg lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmesider her.

Email ikon

Kontakt