Priser og betingelser

Kontoret tilstreber konkurransedyktige priser på tjenester. Størrelsen på honoraret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkle/oversiktlige saker vil vi kunne avtale fast pris.

Advokat Helge Husaas er underlagt Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og i forbrukerforhold også Konkurransetilsynets «Forskrift av 14. november 2012 nr 1066» om prisopplysning for varer og tjenester» (prisopplysningsforskriften).

Den veiledende timepris ligger i intervallet kr 1.100 til kr 1.800 med tillegg av merverdiavgift. Honorarets størrelse vil avhenge av sakens art, type klient (privatpersoner, offentlig virksomhet og forretningsklienter) og sakens kompleksitet. Det forbeholdes rett til i særlige tilfeller å kunne avvike fra nevnte prisintervall.

Offentlig fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring

I fritt rettsrådssaker dekker det offentlige salæret, eventuelt med fratrekk av egenandeler.

I saker med rettshjelpsforsikring dekker forsikringsselskapet salær til advokat og teknisk bistand med fradrag av egenandeler.

Det bistås med søknad om offentlig fri rettshjelp og rettshjelpsforsikring under forsikringer for fast eiendom, innbo og løsøre. Det har du gjerne i din innbo- og/eller husforsikring.

Alminnelige oppdragsvilkår

Advokat Husaas praktiserer alminnelig oppdragsvilkår for privatklienter og øvrige klienter. Disse kan fås ved henvendelse til kontoret. Se for øvrig personvernerklæringen.

Erstatningssaker m.m.

I saker hvor det er aktuelt å kreve erstatning fra en annen part, eksempelvis i personskadesaker, vil det kunne være aktuelt å kreve at den ansvarlige skadevolder/forsikringsselskap dekker advokatutgifter som en del av skadelidtes økonomiske tap som følge av saken.

Email ikon

Kontakt